Licznik odwiedzin

17506162
Od 2011 roku
17506162

Sobotnia praca Kapituły poświęcona była Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Mszę św. sprawował ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny. W homilii podkreślił, że Bóg jest Bogiem życia. Podążając za inspiracją papieża Franciszka powiedział, że prawda o Bogu, który jest Panem historii odsłania nasze zadanie, którym jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością, przeżywanie teraźniejszości z pasją i patrzenie w przyszłość z nadzieją. Nasza nadzieja jest zakorzeniona i możliwa dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa. „Wybierajcie więc na Waszej Kapitule – powiedział ks. Jacob – życie i błogosławieństwo, ponieważ Bóg, któremu zawierzyłyście jest Panem życia!”.

W porannym panelu wzięli udział zaproszeni goście: ks. Alexandro Awi Melo, sekretarz Kongregacji ds. Świeckich, Rodziny i Życia; Ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny; ks. Denilson Geraldo SAC, radca generalny i dyrektor Instytutu Pallottiego w Rzymie; Sr. Ivete Garlet CSAC, przełożona generalna; Pani Donatella Acerbi, przewodnicząca GRK ZAK.

Ks. Alexandro przedstawił jakie są dziś oczekiwania Kościoła wobec ZAK. Kościół, zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka, stawia przed Zjednoczeniem dwa wyzwania: potrzebę odczytania no-nowo misyjnej tożsamości oraz synodalność. Odczytanie, odkrycie na nowo własnej tożsamości jako ludzi ochrzczonych idzie w parze ze współpracą, wspólnym i wzajemnym słuchaniem, kroczeniem razem, by kontynuować misję Chrystusa.

Ks. Jacob, który mówił o ZAK w świetle gwaranta charyzmatu i kościelnego asystenta Zjednoczenia, którym jest – zgodnie ze Statutem – każdy przełożony generalny SAC. Jego zadaniem jest wierne czuwanie i zachowanie dziedzictwa charyzmatu św. W. Pallottiego w odpowiedzi na znaki czasu.

Ks. Denilson poruszył temat ZAK w kontekście Statutu, który jest darem Kościoła dla nas – darem zaufania i mandatem działania. Zaznaczył, że Kościół ze swej natury jest synodalny – podobny charakter ma Zjednoczenie. Ta synodalna natura Kościoła wyraża się m.in. w apostolstwie. Tę samą drogą idzie ZAK – podejmuje zadania apostolskie odpowiadając na potrzeby współczesnego człowieka. Każdy – zgodnie z „antropologią pallotyńską” – jest wezwany na mocy stworzenia na obraz i podobieństwo Boga oraz na mocy chrztu – do odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii.

S. Ivete mówiła o ZAK w kontekście procesu rozeznania ponownego połączenia naszych dwóch Zgromadzeń. Siostra zaprezentowała krótką historię naszego powstania i naszej roli w Zjednoczeniu. Proces rozeznawania ponownego połączenia jest dla ZAK prorockim znakiem komunii i jedności, wypływającym z inspiracji Ducha Świętego.

Pani Donatella mówiła o ZAK z perspektywy pełnionej funkcji. Podreśliła również, że ZAK, który łączy księży, siostry i świeckich jest jedną rodziną charyzmatyczną. Zjednoczenie jest powołane, by budować jedność między swoimi członkami po to, by zgodnie z charyzmatem odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i świata. Pytanie, które wciąż powraca brzmi: jak mamy żyć razem, by owocnie nieść Ewangelię naśladując Jezusa Apostoła Ojca Przedwiecznego.

W sesji popołudniowej s. Liberata Niyongira SAC, radna generalna i członkini sekretariatu generalnego ZAK, zaprezentowała raport z naszego zaangażowania w życie Zjednoczenia w latach 2016-2021: na polu duchowym, w spotkaniach GRK ZAK, przez uczestnictwo w komisjach: formacyjnej, finansowej, misyjnej na poziomie generalnym, spotkaniach z lokalnymi wspólnotami Zjednoczenia w różnych krajach, sympozjach i kongresach krajowych ZAK.

W perspektywie wolnej niedzieli ks. Martin zachęcił Siostry do odwiedzenia miejsc szczególnie drogich św. Wincentemu Pallottiemu. Pielgrzymując śladami Pallottiego Siostry będą mogły połączyć odpoczynek z duchowym przeżyciem, które zaowocuje nie tylko na Kapitule, ale i w przyszłości.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)