Licznik odwiedzin

17356748
Od 2011 roku
17356748

Mamy przyjemność poinformować o zbliżającej się XX Kapitule Generalnej Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynek), która odbędzie się w Domu Generalnym w Rzymie w dniach od 22 czerwca do 14 lipca 2016 roku. Zainspirowane słowami Papieża Franciszka, wybrałyśmy temat: Przebudź się! Spotkaj Chrystusa i bądź świadkiem radości dla świata!

Uczestniczyć w niej będzie 30 Sióstr reprezentujących 18 krajów, w których szerzymy charyzmat naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego poprzez ożywianie wiary, umacnianie nadziei, rozpalanie miłości i jednoczenie wszystkich w Chrystusie. Chcemy zastanowić się nad tym, jak przekazywać nasz charyzmat w dzisiejszym świecie i jak podejmować nasze apostolskie wyzwania, aby uczynić to życie lepszym. Czujemy potrzebę odnowienia naszego zapału misyjnego i fascynacji Ewangelią, aby być kobietami zdolnymi przebudzić świat!

Ponieważ pragniemy dać nowe życie naszemu charyzmatowi, my Siostry Pallotynki Misjonarki prosimy dzisiaj o waszą modlitwę, aby Jezus Chrystus wylał na nas strumień żywej wody podczas tego ważnego wydarzenia. Módlmy się razem, jak w Wieczerniku, o otwarte umysły i serca, abyśmy słuchały głosu Ducha Świętego, tak aby nasze współsiostry stały się profetycznymi świadkami, którzy będą budzić świat.

Wdzięczne za modlitewne wsparcie,

S. Izabela Świerad i Członkinie Rady Generalnej

* * * *

Modlitwa przed XX Kapitułą Generalną

Boże Ojcze, Ty w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu powołałeś nas, abyśmy naśladowały Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.On przyszedł szerzyć ogień miłości na całej ziemi i pragnął, aby ten ogień zapłonął w każdym ludzkim sercu, by każdy mógł poznać Twoją nieskończoną  miłość.

To pragnienie przepełniało Jego naukę i czyny, a najpełniej wyraziło się w Tajemnicy Krzyża.

Ono ożywiało również naszego Świętego Założyciela, który z niestrudzoną gorliwością naśladował Jezusa i chciał upodobnić się do Niego we wszystkim. My, duchowe córki św. Wincentego Pallottiego, prosimy, byś przemienił nasze serca, ożywił je Twoim Duchem i napełnił tym samym pragnieniem.

Zjednocz nas w miłości i odnów naszą apostolską gorliwość, byśmy wiernie i twórczo realizowały pallotyński charyzmat. Daj nam światło Twojego Ducha do poznania Twojej woli wobec nas samych i wobec wyzwań współczesności oraz odwagę i siłę do jej wypełniania.

Otwórz nasze serca na potrzeby naszych braci i sióstr i spraw, byśmy Twoją mocą, z odnowionym zapałem, ofiarnie i radośnie udały się w drogę, by nieść Dobrą Nowinę i dawać świadectwo                       o zmartwychwstaniu. Amen.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)