Licznik odwiedzin

17357123
Od 2011 roku
17357123

Powołaniem Następcy Piotra i jego współpracowników jest dawać Kościołowi i światu wyraźne świadectwo wiary. Jest to możliwe jedynie dzięki głębokiemu i regularnemu dialogowi z Bogiem – czytamy w liście Benedykta XVI do kard. Gianfranca Ravasiego z okazji zakończonych dziś w Watykanie rekolekcji dla Papieża i Kurii Rzymskiej. Ojciec Święty wyznał, że jego medytacje pomogły odnowić wiarę poprzez modlitwę. Jest to niezbędne „zwłaszcza w Roku Wiary i w tej szczególnej chwili, jaką przeżywam ja osobiście oraz Stolica Apostolska” – podkreślił Benedykt XVI.

W liście do tegorocznego rekolekcjonisty Papież nie ukrywa zadowolenia ze stylu jego nauk. Dał temu wyraz również w przemówieniu, które wygłosił po ostatniej medytacji. „Jesteśmy zafascynowani tą rzeczywistością wiary, rzeczywistością psalmów, jej bogactwem i pięknem. Słowo Boże przemówiło do nas w nowy sposób, z nową mocą” – powiedział Ojciec Święty.

„Sztuka wiary, sztuka modlitwy – to główny temat tych rekolekcji – przypomniał Papież. – Przyszło mi na myśl, że średniowieczni teolodzy tłumaczyli termin Logos nie tylko jako słowo, ale również jako ars – sztuka. Ich zdaniem tylko te dwa słowa razem oddawały całe znaczenie terminu Logos. Logos nie jest jedynie matematycznym rozumem, Logos ma serce, jest też miłością. Prawda jest piękna. Prawda i piękno idą w parze. Piękno jest przypieczętowaniem prawdy”. Papież podjął też inny wątek rozważań, które w oparciu o Psalmy zaprezentował w ostatnich dniach kard. Ravasi, a mianowicie doświadczenie zła, cierpienia i zepsucia:

„I wydaje się, że Zły chce na zawsze skazić stworzenie, aby zaprzeczyć Bogu, aby jego prawda i piękno stały się nieczytelne. W świecie, tak bardzo naznaczonym także przez zło, Logos, odwieczne piękno i odwieczna sztuka, ma przybrać postać caput cruentatum – głowy poranionej. I rzeczywiście wcielony Syn, wcielony Logos jest ukoronowany cierniem. Lecz właśnie w tej postaci cierpiącego Syna Bożego zaczynamy dostrzegać jeszcze głębsze piękno naszego Stwórcy i Odkupiciela. W ciszy «nocy ciemnej» możemy przecież słuchać Słowa Bożego. A wierzyć to nic innego, jak w ciemności świata dotknąć ręki Boga i w ciszy słuchać Słowa, widzieć miłość”.

W przemówieniu na zakończenie watykańskich rekolekcji wielkopostnych Benedykt XVI podziękował też wszystkim swym współpracownikom w Kurii Rzymskiej. „Choć teraz dobiega końca nasza widzialna jedność, pozostanie bliskość duchowa, głębokie zjednoczenie duchowe. Z tą pewnością idziemy naprzód, pewni Bożego zwycięstwa, pewni prawdy, piękna i miłości” – powiedział Papież.

(Vatican Radio)

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)