Licznik odwiedzin

17357044
Od 2011 roku
17357044

Podczas audiencji generalnej Benedykt XVI mówi o wszechmocy Boga, która jest wyrazem miłości, miłosierdzia i przebaczenia

Nie jest dzisiaj łatwo mówić o ojcostwie Boga, zwłaszcza w świecie zachodnim, który cechuje rozpad rodzin, troski i absorbujące zajęcia, i niezdolność do zaproponowania wiarygodnych modeli ojcostwa. Objawienie biblijne, mówiąc o Bogu, pokazuje, co to znaczy być naprawdę ojcem, kochającym, miłosiernym i potrafiącym przebaczać. Taki jest sens katechezy przedstawionej przez Benedykta XVI wiernym, którzy uczestniczyli w audiencji generalnej w środę 30 stycznia  rano w Auli Pawła VI. Kontynuując cykl refleksji nad Credo, Papież skupił się w szczególności nad trudnościami w relacji między ojcami i synami w kontekście, takim jak dzisiejszy, w którym nawet porozumienie staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej maleje zaufanie do postaci ojca. Staje się zatem trudne – zauważył Papież - nawet samo  «wyobrażanie sobie Boga jako ojca».

I stąd obraz zawarty w objawieniu biblijnym i Ewangelii jako klucz do zrozumienia,w jaki sposób i jak dalece drogi i myśli Boże głęboko różnią się od naszych. Bóg objawia się, stwierdził Papież, jako Ojciec kochający i miłosierny, tak dalece, że daje swego Syna za zbawienie człowieka. I na «chwalebnym krzyżu», dodał Papież, «dochodzi do pełnego ukazania wielkości Boga jako 'Ojca wszechmogącego'».

Wszechmoc ta, wyjaśnił Benedykt XVI, nie oznacza magii i nie wyraża się jako siła samowolna bądź automatycznie podporządkowana ludzkim zachciankom; przeciwnie, cechuje ją «pełna miłości i ojcowska wolność», która pokazuje iż, tylko ten, kto jest silny, «może znieść zło i okazać współczucie», może odpowiadać «dobrem na zło, przebaczeniem na obraźliwe słowa, miłością dającą życie na zabójczą nienawiść».

Tylko w ten sposób można ostatecznie zwyciężyć zło, «obmyte miłością Boga», zakończył Papież. W ten sposób «śmierć, wielki wróg, zostaje pochłonięta i pozbawiona swego jadu, a my, wyzwoleni z grzechu, możemy wejść w naszą rzeczywistość dzieci Bożych».

31 styczeń 2013

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)