Licznik odwiedzin

17391509
Od 2011 roku
17391509

W Orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu Papież wskazuje wartości będące punktem odniesienia dla społeczności świata cyfrowego

Korzystanie w sposób „wyważony, z szacunkiem, odpowiedzialnością i oddaniem prawdzie” z sieci społecznościowych może „umacniać więzy jedności między osobami i skutecznie promować harmonię rodziny ludzkiej” – pisze Papież w Orędziu na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie obchodzony 12 maja. Tekst został zaprezentowany dziś rano, 24 stycznia, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przez abpa Cellego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, i ks. prał. Tighe'a, jej sekretarza.

Benedykt XVI w swej refleksji opiera się na przeświadczeniu, że „sfera cyfrowa nie jest światem paralelnym czy czysto wirtualnym, ale częścią codziennej rzeczywistości wielu osób”. Pod tym względem social network „są owocem ludzkich relacji, ale same z kolei nadają nowe formy procesom komunikacji”. „Dobre zrozumienie” tego wymiaru – mówi Papież – stanowi zatem „wstępny warunek znaczącej obecności” chrześcijan w cyfrowych sieciach społecznych.

Tych, którzy aktywnie korzystają z tych nowych form przekazu, Papież wzywa przede wszystkim, aby nie utracili „autentyczności”. Bowiem – wyjaśnia – „w tych przestrzeniach człowiek dzieli się nie tylko myślami i informacjami, ale w ostatecznym rozrachunku przekazuje samego siebie”. Potrzebny jest zatem wysiłek wszystkich, aby promować „wartość dialogu, rozumnej debaty, logicznej argumentacji”, wystrzegając się pokus „sławy” za wszelką cenę, „strategii przekonywania”, „hałaśliwej” informacji.

„Wyzwanie, z jakim muszą zmierzyć się sieci społecznościowe – kontynuuje Benedykt XVI – to być naprawdę pojemnymi”, tak aby możliwy był „pełny udział wierzących”, od których wymaga się „umiejętności posługiwania się nowymi środkami, nie tyle, aby iść z biegiem czasów, ale właśnie aby pozwolić nieskończonemu bogactwu Ewangelii znaleźć nowe formy wyrazu, które będą w stanie dotrzeć do umysłów i serc wszystkich”. Dlatego potrzebne jest „uważne rozeznanie” połączone z otwartością na dialog i gotowością do dawania świadectwa, także dlatego, aby potwierdzić „znaczenie i doniosłość religii w debacie publicznej i społecznej”.

Papież przypomina wreszcie o roli social network jako „czynnika rozwoju ludzkiego” w „środowiskach geograficznych i kulturowych, w których katolicy czują się wyizolowani”.

L'Osservatore Romano, 25 stycznia 2013

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)