Licznik odwiedzin

17356410
Od 2011 roku
17356410

W przeddzień rozpoczęcia tygodnia ekumenicznego wezwanie do modlitwy o jedność

W poszukiwaniu oblicza Boga

Pragnienie, by «ujrzeć oblicze Boga», należy do natury każdego człowieka, również tego, który nie wierzy. Powiedział to Papież podczas audiencji generalnej, która odbyła się w środę 16 stycznia w Auli Pawła VI. Kontynuując swoje cotygodniowe rozważania o Roku Wiary, Benedykt XVI mówił o objawieniu Boga, które w Jezusie «osiąga swój szczyt, swoją pełnię». Marc Chagall, «Mojżesz i gorejący krzew» (1966 r.)Wcielenie wyraża bowiem «nowość Nowego Testamentu, ową nowość, która pojawiła się w grocie betlejemskiej: Boga można zobaczyć, Bóg odsłonił swoje oblicze, jest widoczny w Jezusie Chrystusie».

Podczas gdy w Starym Testamencie akcent położony jest przede wszystkim na potrzebie niesprowadzania Boga do «przedmiotu» lub zwykłego «wizerunku, który bierze się do ręki» - tak dalece, że nawet przed samym Mojżeszem oblicze to pozostaje jeszcze zakryte – wraz z wcieleniem «w poszukiwaniu oblicza Boga następuje niewyobrażalny przełom, bo teraz oblicze to można oglądać: jest nim oblicze Jezusa, Syna Boga, który stał się człowiekiem». Chrystus zatem – wyjaśnił Papież - «ukazuje nam oblicze Boga i pozwala nam poznać imię Boga», określając Go jako «Tego, który jest między ludźmi». Tym samym «zapoczątkowuje On w nowy sposób obecność Boga w historii, ponieważ ten, kto Go widzi, widzi Ojca»: rzeczywistość tę tradycja patrystyczna i średniowieczna trafnie syntetyzuje, nazywając Jezusa Verbum abbreviatum, «Słowem streszczonym, Słowem krótkim, zwięzłym i istotnym Ojca, który wszystko nam o Nim powiedział».

L'Osservatore Romano, 17 stycznia 2013

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)