Licznik odwiedzin

17357262
Od 2011 roku
17357262

W dniu 8 marca  poświęconemu Międzynarodowemu Dniu Kobiet odbyło się spotkanie on-line Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji pw. Matki Bożej Miłości w Indiach. Siostra Helen Lourdusamy, przełożona prowincjalna, przedstawiła pokrótce aktualną sytuację Prowincji.

Prowincja Indii jest młoda i dynamiczna, liczy 65 sióstr, 3 postulantki i 7 kandydatek. Obecnie prowincja liczy 11 wspólnot w 9 stanach kraju. Najbardziej znaczącym i radosnym przedsięwzięciem ostatnich lat jest otwarcie dwóch wspólnot misyjnych w Tripura, północno-wschodniej części kraju. Prowincja była również otwarta i dumna, mogąc wysłać Siostry do Rzymu, RPA i USA, aby współpracowały z misją w charyzmacie całego Zgromadzenia. Pośród wszystkich radości prowincja napotyka różne wyzwania związane z brakiem powołań i nowymi przepisami rządowymi dotyczącymi instytutów zakonnych.

Jednak pasja codziennego życia Sióstr nigdy nie słabnie. Mimo wielu przeszkód członkinie Prowincji angażują się w różne formy apostolatu, takie jak edukacja, służba zdrowia, duszpasterstwo, praca socjalna, opieka nad seniorami i Schronisko dla młodych dziewcząt. Dwie ostatnie instytucje są głównymi instytucjami generującymi dochody dla Prowincji, które wymagają dużej uwagi, aby jej kierownictwo mogło sprostać różnym wymaganiom. Siostry są szczęśliwe z ponownego otwarcia hostelu w Bangalore, który był zamknięty przez 9 miesięcy i nie przynosił żadnych dochodów. Podejmowany jest ogromny wysiłek, aby rozszerzyć i rozwinąć różne projekty, aby dotrzeć do osób znajdujących się w trudnej sytuacji i kontynuować dzieło ewangelizacji bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Aby sprostać wyzwaniom, duży nacisk kładzie się na pracę zawodową i formację na każdym etapie. Życie duchowe i wspólnotowe są dla Sióstr priorytetem. W tej chwili prowincja jest samowystarczalna, aby kontynuować  różnorodne apostolstwo dla większej czci i chwały Bożej. Siostry są wdzięczne Bogu za Jego obfite miłosierdzie i troskę  chroniące  je przed niepewnością Covid-19.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)