Licznik odwiedzin

17356727
Od 2011 roku
17356727

Trzecie Zwyczajne Zebranie Krajowe Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Indie 2019 odbyło się w Centrum Odnowy Shanti Niwas w Bilaspur w dniach 8-10 listopada 2019 r. Temat brzmiał:  Celebracja, Życie i Dzielenie się Słowem Bożym.

 

Wśród uczestników (72) byli: Przewodnicząca GRK ZAK p. Donatella Acerbi, Wikaria generalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego s. Josephina D’Souza i Radna generalna s. Liberata Niyongira, członkowie z urzędu KRK w Indiach, Siostry Apostolstwa Katolickiego, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego, Khristsevikas, Siostry Wieczernika Najświętszego Serca, Księża Pallotyni z różnych Prowincji i przedstawiciele ZAK w Indiach.

 Na program Zebrania składały się : powitanie i słowo wstępne ks. Varghese Pullan, przewodniczącego, KRK oraz wystapienie p. Donatelli Acerbi. Ks. Generał Jacob Nampudakam, Asystent Kościelny także przesłał swe orędzie. Prezentacje i sprawozdania przedstawili następnie sekretarz KRK w Indiach i Krajowy Koordynator ds. Formacji s. Beena Elizabeth CSAC; skarbnik złożył sprawozdanie finansowe i zaprezentował temat: “Posługa młodzieży w ramach zjednoczeniowego projektu celebracji, życia i dzielenia się Słowem Bożym”. Drugą prezentację na temat posługi wobec rodziny w ramach projektu ZAK przedstawił Pius Montero.

 

Trzecie Zebranie Krajowe chciało odpowiedzieć na zaproszenie Kościoła, naszej Matki, która nieustannie wzywa swe dzieci do kontemplowania, celebrowania, życia i dzielenia się Słowem Bożym z ludźmi, których spotykamy.

 

Odbyły się także wybory siedmiu członków KRK w Indiach.  Z naszego Zgromadzenia Sióstr Pallotynek Misjonarek wybrana została do Rady s. Lillian Kaniampuram. Celebracje Mszy św., wspólna modlitwa, braterska wspólnota i wieczorne rekreacje były częścią Zebrania. Przyjęto także zalecenia końcowe mające służyć skutecznemu wprowadzaniu naszego charyzmatu w dzisiejszym świecie.

 

Trzecie Krajowe Zebranie ZAK zakończyło się w atmosferze radości i zadowolenia. Dziękujemy Bogu, który prowadzi Zjednoczenie, błogosławi mu i pomaga mu wzrastać aż do dziś. Zdajemy się na Jego Opatrzność  w pracy misyjnej, którą będziemy dalej podejmować w Jego winnicy. Niech Maryja, Królowa Apostołów, nasza Patronka strzeże nas, a nasz św. Założyciel Wincenty Pallotti prowadzi Zjednoczenie, aby ratowało dusze na nieskończoną chwałę Bożą.

S. Sinha Pereira SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)