Licznik odwiedzin

17356610
Od 2011 roku
17356610

Kapituła Prowincjalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

w Prowincji pw. Matki Bożej Miłości

Indie,  27-29 grudnia 2015 r.

Więcej: Galeria zdjęciowa

Trzecia Kapituła Prowincjalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w prowincji pw. Matki Bożej Miłości w Indiach, rozpoczęła się Adoracją Najświętszego Sakramentu w Domu Prowincjalnym św. Wincentego w Bangalore. Temat przewodni Kapituły brzmiał: Misjonarz posłańcem Miłości i Miłosierdzia.  Przełożona Prowincjalna, s. Inacinha Fernandes, uroczyście otworzyła Kapitułę i powitała s. Josephinę D'Souza z Zarządu Generalnego z Rzymu, jako moderatorkę  Kapituły. Ks. Henryk Angel, SAC odprawił Mszę św. w intencji owocnego przebiegu Kapituły i wygłosił referat na temat misji i apostolskiego posłannictwa, podkreślając cnotę pokory, która winna nam towarzyszyć we wszystkim, co robimy, i która jest modelem - wzorem naszej misji w naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

W dniu 28 grudnia, Eucharystię odprawił ks. Piotr Bala Swamy CSsR. Tego dnia zostały przedstawione sprawozdania: formacyjne - s. Lillian Kaniampuram i finansowe - s Vanitha Mary Reddy. Członkinie Kapituły przedyskutowały i podjęły konkretne decyzje dotyczące formacji, życia wspólnotowego, duchowego, apostolstwa, misji i promocji powołań.

Obrady kapitulne zakończyły się 29 grudnia wyborem Sióstr Delegatek na Kapitułę Generalną 2016, które poprzedziły Eucharystia celebrowana przez ks. John Joseph SAC i adoracja Najświętszego Sakramentu.

W oparciu o Prawo, uczestniczki Kapituły wypracowały zalecenia pokapitulne.

Przełożona Prowincjalna, s Inacinha Fernandes oficjalnie zamknęła pierwszą sesję III Kapituły Prowincjalnej i podziękowała s. Josephinie D'Souza i poszczególnym członkiniom, za aktywny udział i troskę o wspólne dobro prowincji, każdej wspólnoty i Siostry. Był to czas łaski i ciężkiej pracy. Słowa podziękowania wyraziła także S. Bimla Barla.

Na zakończenie odbyła się ceremonia posłania misyjnego w czasie której każda Siostra została posłana jako duchowa córka św. W. Pallottiego, aby z odwagą, miłością i miłosierdziem kontynuować pallotyński charyzmat we wspólnotach i apostolstwie.

S. Lillian Kaniampuram SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)