Licznik odwiedzin

17436489
Od 2011 roku
17436489

* My, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego przyjęłyśmy Zasady Życia, aby były dla nas natchnieniem, zachętą i pomocą w naśladowaniu Jezusa. Mają one nas jednoczyć i pobudzać do wypełniania posłannictwa św. Wincentego Pallottiego w naszych czasach. (ZŻ, 1)

** Według zlecenia Pallottiego, szczególne naśladowanie Jezusa jest podstawą naszego Zgromadzenia, a Ewangelia jest naszą regułą. (ZŻ, 15)

*** Celem  naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. (ZŻ, 10)

 

O św. Wincentym Pallottim (źródło: Wikipedia)

 

 

"Drogie Siostry, Kościół oczekuje od was, byście "mówiły" o Chrystusie tym, którym służycie, i im go "pokazały". Takie świadectwo wymaga, abyście najpierw same kontemplowały oblicze Chrystusa ... W ten sposób nie tylko będziecie "oglądały" Boga oczami wiary, ale uczynicie tę obecność "odczuwalną" dla innych poprzez przykład własnego życia - życia naznaczonego gorliwością i współczuciem dla biednych, co się tak bardzo kojarzy z waszym ukochanym Założycielem". (Jan Paweł II do członkiń Kapituły Generalnej z 2004 r.)

 

Ojciec Święty zachęcał nas, pallotynki misjonarki, byśmy były świadkami, których świadectwo rodzi się z kontemplacji życia Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy będziemy w stanie pokazać innym prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa. Jako wzór, jako nauczyciel i jako duchowy przewodnik w naszej zakonnej drodze towarzyszy nam nasz Założyciel.  Św. Wincenty Pallotti był człowiekiem autentycznie głębokiej wiary. Bóg - Nieskończona Miłość i Miłosierdzie - był źródłem i celem jego natchnień i inicjatyw. Najprościej ujmując, życie naszego Świętego możemy wyrazić  w pięknych słowach jego modlitwy: Bóg zawsze i we wszystkim, tylko Bóg, mój Bóg. Ta modlitwa zawiera transcendencję jego życia, jego pragnienie świętości i motywację do działań apostolskich. Wincenty Pallotti był zafascynowany Bogiem - zawsze Go szukał, tęsknił za Nim, za Bogiem Nieskończoną Miłością, Nieskończonym Miłosierdziem. Bóg był treścią całego jego życia.

 

Aby ukazać miłość nieskończonego Boga, Pallotti naśladował Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa: Niech zniszczone zostanie całe życie moje; niech życie naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie moim życiem. Jezus był Apostołem Ojca Przedwiecznego, tym, który został wysłany przez Miłość, by uświęcić świat i przynieść zbawienie. Życie Zbawiciela i Jego misja stały się pasją życia Pallottiego, jego powołaniem i apostolstwem. Jako córki św. Wincentego Pallottiego pragniemy podążać śladami naszego Założyciela, stając się szaleńcami dla Boga, świętymi w miłości i wielkodusznymi w apostolskiej współpracy. Jak mówią nasze Zasady Życia: duch, który nas wszystkie winien ożywiać jest duchem miłości /.../ mamy naśladować Jezusa, który ukazuje nam, co to znaczy, że Bóg jest Miłością (por.ZŻ 11,12).

 

Naśladujmy więc nieskończoną miłość Jezusa Chrystusa we wszystkich aspektach naszego życia zakonnego: w naszych modlitwach, we wspólnocie, na misjach, w służbie potrzebującym - wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy! Niech nasze wspólnoty stają się oazami miłości, pokoju i przebaczenia, niech stają się wieczernikami, gdzie wszyscy zgromadzeni spraszają Ducha Świętego jako jedna wspólnota, by wypełniała się wola Boga. Wymaga to wielkiego wysiłku, by rezygnować z siebie, by było więcej dialogu i współpracy, zawsze ze spojrzeniem w przyszłość, żyjąc dla większej chwały Bożej i dobra innych. Wymaga to jednak prawdziwego nawrócenia. Stańmy na nowo do dyspozycji Kościoła, odczytajmy jeszcze raz nasze powołanie i żyjmy wiernie i zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia i złożonymi ślubami.

 

Drogie Siostry, niektóre z Was pewnie powiedzą, że już niewiele możemy zrobić, gdyż wiele naszych wspólnot maleje, siostry starzeją się, a Zgromadzenie ma coraz mniej energii, by "pokazywać" Jezusa Chrystusa w swojej apostolskiej posłudze. A jednak miłość nie zna granic, niczym dla niej są przeszkody, bo tak naprawdę w życiu liczy się tylko miłość (por. 1 Kor 13). Otwórzmy nasze oczy i wypatrujmy Boga, a On wskaże nam, gdzie nadal możemy na nowo rozpalać miłość i ożywiać wiarę, kreować życie duchowe i rozbudzać ducha misyjnego. Życie konsekrowane nie jest niczym innym jak dążeniem do doskonałej miłości, a konsekracja jest największym aktem miłości, poprzez który osoba oddaje się w pełni Ojcu Wszechmogącemu. My, konsekrowane pallotynki, jesteśmy powołane do takiej ścisłej jedności z Bogiem w Trójcy Jedynym; jesteśmy powołane do świętości, tak jak głosił i ukazywał swym życiem św. Wincenty Pallotti.

 

Życzę Siostrom i modlę się o to, by miłość Boga wypełniła każdy zakamarek naszych serc i była duszą naszych wspólnot, prowincji i całego Zgromadzenia. Niech ta miłość staje się jednoczącą siłą w pallotyńskiej współpracy w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, tej "ewangelicznej perle", którą Założyciel powierzył nam jako dziedzictwo (por. Przesłanie Kapituły Generalnej). Od chwili naszej konsekracji nie żyjemy już dłużej dla siebie, ale dla całej ludzkości. Idąc za przykładem św. Wincentego Pallottiego, który był niestrudzonym apostołem miłości, dzielmy się miłością i czerpmy z tego źródła: im bardziej kochał Boga, tym większe były jego pragnienia - "nigdy dosyć" - dla potrzeb innych.

 

Niech Maryja, Królowa Apostołów, będzie dla nas najdroższą Matką, jaką była dla Założyciela; niech Ona będzie wzorem i mistrzynią naszego życia duchowego i konsekrowanego. Niech towarzyszy nam na drodze spotkań z Miłością.

 

Zjednoczona w modlitwie przy grobie Założyciela,

 

S. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)