Licznik odwiedzin

17356610
Od 2011 roku
17356610

Pamiętajmy, że nasz święty Założyciel dał nam za podstawową regułę życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, byśmy naśladowali Go w życiu we wspólnocie i w naszym apostolstwie. Życie Pana naszego Jezusa Chrystusa to znaczy: całe życie Jezusa, Jego dzieciństwo, młodość, tzw. „życie ukryte” oraz publiczna działalność. Pallotti był przekonany, że Jezus pragnął tej medytacji o Jego życiu „ukrytym”, był bowiem przekonany co do konieczności poznania wszystkiego o Jezusie, całego Jezusa. Jesteśmy przyzwyczajeni do medytacji nad życiem publicznym Jezusa i jest to względnie łatwe zadanie, gdyż mamy możliwość korzystania z tekstów, które mówią nam o tym. Medytując natomiast ukryte życie Jezusa, musimy wspomóc nasze wysiłki wyobraźnią, bazując na naszej wierze. Bądźmy pewni, że Jezus jest z nami, kiedy się modlimy, kiedy wzywamy Jego obecności wśród nas. Prośmy Go, by On sam kierował nami w rozważaniach o Jego ukrytym życiu, by otworzył nasze umysły i serca i prowadził nas krok po kroku do coraz lepszego poznania Go.

Z Pism św. Wincentego Pallottiego:
"Podstawową regułą naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, by naśladować Go w pokorze i z ufnością, z całą możliwą doskonałością we wszystkich dziełach życia ukrytego i publicznego, dla większej chwały Boga, Ojca naszego niebieskiego oraz dla większego uświęcenia dusz naszych i naszych bliźnich".  (OOCC III, 40)
„Boże mój, niegodni jesteśmy posiadania daru miłości względem Niepokalanej naszej Matki Najświętszej, Maryi, a Ty udzielasz go nam przez Twe nieskończone miłosierdzie i przez zasługi Jezusa i Maryi. Chcemy kochać naszą umiłowaną Matkę Maryję miłością, jaką miłujesz ją Ty, Przedwieczny Ojcze, który kochasz ją jak Córkę, miłością, jaką darzysz ją Ty, Synu Boży, który kochasz ją jak Matkę, miłością, jaką darzysz ją Ty, Duchu Święty, który miłujesz ją jak Oblubienicę i pragniemy, by tak była ona miłowana przez wszystkie stworzenia przeszłe, obecne, przyszłe i możliwe.  (OOCC VIII, 224)

 

BAD, 03/2006

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)