Licznik odwiedzin

16958564
Od 2011 roku
16958564

Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawić na nowo.

Papież Franciszek

Drogie Siostry,

Rozpoczynamy kolejny Wielki Post: niepowtarzalny czas łaski, który zaprasza nas do pogłębionej refleksji nad Tajemnicą Paschy Chrystusa. Nasze życie osobiste i życie wspólnotowe – przez chrzest i konsekrację –  naznaczone jest Wydarzeniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa tak bardzo, że stanowi jego centrum. Jest sercem i źródłem, które nieustannie przynosi dar nowego życia wolnego od grzechu i śmierci.

Rozpostarte ramiona Ukrzyżowanego Pana są wyjątkową przestrzenią miłości. Mówią o Bogu, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne” (J 3,16).  Dać się zbawić na nowo, to uwierzyć tej miłości    i z wdzięcznością przyjąć dar Bożego miłosierdzia. To w uważnej modlitwie słuchać głosu Pana i napełniać się mądrością nie z tego świata (por. 1 Kor, 1, 23-24) – obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego. To również otworzyć serce na drugiego człowieka i okazać mu ewangeliczną jałmużnę – dzielić z nim życie w jego radościach i trudach. To w wyciągniętej dłoni do zgody stać się znakiem pojednania i pokoju.

Drogie Siostry, niech Maryja, Matka Pięknej Miłości będzie naszą Przewodniczką w wielkopostnej wędrówce ku Światłu Zmartwychwstania. Jej oddajmy nasze wspólnoty i relacje, nasze modlitwy i duchowe zmagania. Pozwólmy się ogarnąć Jej macierzyńskiej czułości i delikatności.

Życzę Siostrom i modlę się, aby tegoroczny Wielki Post był dla każdej z nas błogosławionym czasem łaski, miłości i pokoju.

Złączona w adoracji Ukrzyżowanego Chrystusa,

 

S.M. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

Rzym, Wielki Post 2020 r.

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)