Licznik odwiedzin

17446083
Od 2011 roku
17446083

Od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie, we wszystkich kościołach odprawia się nowennę modlitw do Ducha Świętego. Celem nowenny jest przygotowanie na przyjęcie darów Ducha Świętego w uroczystość Zielonych Świąt.

 

I, IV, VII dzień nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste!
W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym Apostołom "nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca". Mówiłeś do nich: "Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz 1. 4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.

Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię: "Ześlij na nas Ducha Twego".

INTENCJE BŁAGALNE

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze, słowem i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Niech przybędzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Ty, który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, aby cały świat zjednoczył się w wierze.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

MODLITWA PAŃSKA

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus: Ojcze nasz ...

Modlitwa końcowa: Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

- Amen.

 

II, V, VIII dzień nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste!
Na ostatniej Wieczerzy apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata, obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: "Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie" (J 14, 16-17). Twoja obietnica się spełniła, Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu wstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi, nim zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują, On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: "Uświęć nas w Duchu Świętym Panie Jezu".

 

INTENCJE BŁAGALNE

Ześlij, Panie Ducha Twego, którego miałeś posłać aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Wejrzyj Panie na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Spraw, aby kierował nami nie duch świata, iecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Udziel nam pomocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Przygotuj, Panie, dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

MODLITWA PAŃSKA

A teraz módlmy się jak nas nauczył nasz Pan, Jezu Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

- Amen.

III, VI, IX dzień nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste!
Niegdyś świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: "Jeśli ktoś jest spragniony a wierzy we mnie - niech przyjdzie do mnie i pije! Jak rzekło Pismo: "Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza" (J 7,37-38). A powiedziałeś to o Duchu którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi .taszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełna jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: "Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Gal 5, 22-23). To Duch Święty uczy nas modlitwy, "gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8, 26). "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego; Panem jest Jezus" (1 Kor 12,3). Cała nasza świętość nasze osobiste podobieństwo do Ciebie Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołamy: "Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie".

 

INTENCJE BŁAGALNE

Niech Twoje słowo Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie ucisk ani prześladowanie.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Ześlij Ducha Twego, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich, ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serce.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

 

MODLITWA PAŃSKA

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa: Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

- Amen.

 

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)