Licznik odwiedzin

17357059
Od 2011 roku
17357059

Dz 10, 25-26.34-35.44-48; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna". To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". Jan 15,9-17

Jan wprowadza nas w samą istotę bycia uczniem Chrystusa: kochać innych, tak jak Bóg nas umiłował. Wyjaśnia znaczenie śmierci Jezusa na krzyżu, jako Jego ofiarę miłości dla nas w posłuszeństwie wobec kochającej woli Bożej i Bożych zamiarów, nie tylko wobec samego Jezusa, ale także całego świata.

Nie ma większej miłości wobec przyjaciół niż pójść śladami Jezusa aż po śmierć. Nacisk na przyjaźń ma istotne znaczenie. Życie chrześcijańskie uwidacznia się w konkretnych relacjach między ludźmi. Każda ludzka instytucja – także Kościół – działa najlepiej, gdy relacje są mocno ugruntowane na wzajemnym szacunku i humanitarnych wartościach, u źródeł których jest miłość.Gdy popatrzymy w kierunku globalnej cywilizacji, żaden inny system wartości nie okazuje się wystarczający. Bezinteresowne relacje oparte na miłości agapé sprawdziły się w tyglu doświadczenia bosko-ludzkiego, czyli w osobistym doświadczeniu Jezusa Chrystusa. Dokładnie o tym mówi Jezus w dzisiejszym fragmencie Pisma. To jest owoc, jaki Jezus przepowiedział, który wyda Jego przyjaźń z tymi kilkoma uczniami. Zaczęło się od Jego miłości do nich i ich miłości do siebie nawzajem. My, którzy uwierzyliśmy, jesteśmy powołani, by w naszym czasie i miejscu być podobnymi do nich świadkami.

J. Sherman

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)