Licznik odwiedzin

16996634
Od 2011 roku
16996634

Mk 2, 18-22

Człowiek połatany

Trudno sobie wyobrazić bardziej oryginalną szatę, jak kompozycja łat z prze­pisów Starego i Nowego Prawa. Owe tysiące drobnych paragrafów i norm, które spisano wiekami. Coraz no­we, coraz inne, dla dobra kolejnych pokoleń, żyjących w coraz różnych sytu­acjach geograficznych i narodowych, z tym, co miało być odnalezieniem Boga Ojca i spotkaniem syna ziemi, człowieka, we wzajemnej jedności zaufa­nia.

A jednak może być taki świat, który staje się mozaiką trudną i ryzykowną. Połatana mądrość - coś wiem, coś usłyszałem, czasem bywałem, trochę do­czytałem, jak obrazki, z których każdy oddzielnie jest prawdziwy, ale z któ­rych nic nie można stworzyć, bo są oddzielne i odległe. Połatana miłość - zdarza się, że ich „najdzie" na serdeczność, na obdarowy­wanie, na miłe słowa, na wzruszające gesty, przetykane milczeniem, obojęt­nością, zdradami, obcością...

I staje się pstrokacizna przeżyć, czasem ponad siły, a zawsze poza poczuciem pokoju i radości.

Połatane życie wiary, które sprawia wrażenie odwiedzin w zaprzyjaźnionym domu wtedy, gdy dobrze i w nastroju, ale do którego nie zagląda się w smut­ku, w zwątpieniach, w braku łaknienia bliskości.

Modlitwa - czasami, Komunia św. w świętych uniesieniach, spowiedź w do­brym rozżaleniu...

Jakby chęć wykazania się, a nie życie zwyczajne, ustawiczne, z mrokiem i świtaniem, z blaskiem i nocami, z szeptem i krzykiem, w nastroju wiary i bólu opustoszenia...

Cóż pragniesz dzisiaj? Przyszyć jeszcze jedną łatę?

Jezus czeka z całą szatą. Nową.

Ks. A. Henel

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)