Licznik odwiedzin

17356346
Od 2011 roku
17356346

Mt 5, 17-19

Świadectwo! Ono jest najważniejszym wyzwaniem współczesnego człowieka, bo pozwala mu być w pełni wiarygodnym. Dzisiaj nie potrzeba światu wielkich «nauczycieli», ale raczej trzeba «świadków» obecnych w rodzinach, w Kościele i w społeczności. (...)  Dzisiaj, i to z wielu stron, płynie prośba, a może nawet wezwanie do bycia wiarygodnym i do dawania świadectwa temu, w co wierzymy. (...) Jezus wielokrotnie mówił do swoich uczniów, aby szli i głosili pokój, i aby zasiadali do stołu z innymi w imię pokoju, w imię dzielenia się dobrami, które tym samym stają się wspólne.

Na tym właśnie polega istota chrześcijańskiego świadectwa, a jego podstawą i wykładnią jest dzielenie się posiadanymi dobrami. To ważne, bo też chrześcijanie winni mieć w pamięci fakt, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca i mamy prawo karmić się tą samą strawą, będącą owocem Jego miłości. Kiedyś, gdy nadejdzie nasz czas, z tego właśnie będziemy sądzeni: z tego, jak traktowaliśmy ludzi biednych i ubogich, potrzebujących i zapomnianych, samotnych i odrzuconych, emigrantów i uciekinierów, słowem: tych wszystkich, którzy zostali dotknięci niesprawiedliwością i byli zmuszeni do usychania w największej biedzie.

Alessandro Bertacco, La vita come awentura nel perimetro della nostra storia [Vicenza 2000,182-184]

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)