Licznik odwiedzin

17510880
Od 2011 roku
17510880

CZAS DO KAMERUNU I OD KAMERUNU

Historia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) ) i Prowincji Niemieckiej

Rzym
9 stycznia 1835: Wincenty Pallotti podczas sprawowania Eucharystii miał wizję, w której jasno zrozumiał, że Bóg wzywa go, aby poświęcił swoje życie w służbie Kościoła poprzez "powszechne apostolstwo". W swoim dzienniku zapisał:

"Posługa, do której jestem wezwany będzie:

1) przyczyniać się do rozszerzania wiary chrześcijańskiej na całym świecie
2) ożywiać i pogłębiać wiarę chrześcijańską wśród wszystkich katolików
3) świadczyć o miłości chrześcijańskiej, aby wszyscy ludzie mogli rozpoznać oblicze Boga Miłości w każdym człowieku".

Jego wizja obejmowała "mężczyzn i kobiety ze wszystkich stanów, w każdym wieku, na każdym poziomie rozumienia i wykształcenia", świeckich, zakonników i kapłanów, wszystkich bez wyjątku. Jest to wizja jedności w powszechności, wizja jednego Pasterza i jednej owczarni, wizja powszechnego pokoju, wizja powszechnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli.

W dniu 4 kwietnia 1835 r. "Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego" zostało formalnie zatwierdzone przez władze kościelne. W 1838 roku grupa kobiet, zainspirowana ideami Wincentego Pallottiego, utworzyła w Rzymie wspólnotę przy Pia Casa di Carita, w Borgo dei Goti Santa Agata, nr 8. Szalała wówczas epidemia cholery i wiele młodych dziewcząt, wysłanych przez rodziców, wałęsało się po ulicach Rzymu, żebrząc o pomoc, prosząc o jałmużnę lub oferując siebie jako prostytutki. Wspólnota z Pia Casa zaoferowała tym dziewczętom schronienie i opiekę. Jakiś czas później wspólnota oficjalnie przyjęła nazwę "Sióstr Apostolstwa Katolickiego", chociaż dla ludzi wokół były po prostu "siostrami pallotynkami". Jak każda nowa fundacja, wspólnota zaznała zarówno chwil bolesnych, jak i radosnych. W miarę upływu czasu błogosławieństwo wypowiedziane przez Pallottiego nad dziełem Apostolstwa Katolickiego: "Bóg będzie błogosławił Stowarzyszeniu", wydało obfity owoc.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)