Licznik odwiedzin

17292302
Od 2011 roku
17292302

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię Mt 11,28.

W dn. 25-29 stycznia drogą online odbyło się II Zebranie Centralne, zwołane przez s. Izabelę Świerad, przełożoną generalną. Po raz pierwszy w historii, z powodu pandemii, zebranie zostało zorganizowane przez internet, za pomocą programu Zoom, który umożliwił spotkanie wszystkich wyższych przełożonych Prowincji, Delegatur i Regii. Tematem przewodnim zebrania były słowa wyjęte z Ewangelii wg św. Mateusza (11,28): Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Spotkanie rozpoczęło się serdecznym powitaniem i refleksją Przełożonej Generalnej, która powiedziała między innymi, że żyjemy w trudnym czasie, który mobilizuje nas do większej ufności Bogu oraz uważnego życia teraźniejszością – naszym teraz. Naszym zadaniem jest nie tęsknota za przeszłością ani lęk o przyszłość, ale głęboki namysł nad obecną chwilą świata, Kościoła i Zgromadzenia oraz spojrzenie w świetle wiary i stawienie czoła wyzwaniom, które niesie nasze dziś.

Spotkanie było okazją do wysłuchania raportów i sprawozdań z Prowincji, Delegatur i Regii. Ewaluacja prac komisji działających przy Zarządzie Generalnym poszerzyła perspektywę aktualnych wyzwań Zgromadzenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się relacja s. Agripiny Mmassy, mistrzyni z Międzynarodowego Nowicjatu w Tanzanii.

27 stycznia poświęciłyśmy całą sesję na temat procesu ponownego zjednoczenia z Siostrami Apostolstwa Katolickiego (CSAC). W tym dniu gośćmi spotkania była: s. Ivete Garlet CSAC, przełożona generalna oraz wszystkie członkinie Komisji ds. Zjednoczenia Ponte do Unita, które podzieliły się doświadczeniem spotkań i działań realizowanych w poszczególnych Prowincjach, Delegaturach i Regiach. Podczas zebrania Przełożona Generalna przedstawiła także pierwsze wiadomości dotyczące XXI Kapituły Generalnej: temat, datę, logo, modlitwę, dziewięciomiesięczną nowennę etc.

Następnego dnia wysłuchałyśmy konferencji: Życie konsekrowane w świetle aktualnych wydarzeń na świecie i w Kościele, którą wygłosił ks. Pier Luigi Nava SMM, podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ks. Nava podkreślił ważność takich cech życia konsekrowanego, jak: wiarygodność, odpowiedzialność, słuchanie, zaufanie, wizja charyzmatyczna i konieczność głoszenia Chrystusa innym.

Ostatni dzień zebrania poświęciłyśmy na dyskusję dotycząca ważnych tematów dla całego Zgromadzenia. Rozmawiałyśmy m.in. o konieczności duchowej odnowy, współpracy, formacji, misji i konieczności lektury Zasad Życia. W słowie końcowym Przełożona Generalna podziękowała wszystkim Siostrom za otwarty i szczery dialog oraz wymianę doświadczeń. Siostry również wyraziły wdzięczność s. Izabeli i Siostrom z Zarządu Generalnego za przygotowanie bardzo owocnego spotkania. Rzeczywiście II Zebranie Centralne było doskonałą okazją do poznania Sióstr oraz ich misji w kontekście wyzwań, jakie niesie aktualna sytuacja.

Sr. Prabha Varghese SAC/ Przełożona Prowincjalna, Afryka Południowa

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)