Licznik odwiedzin

17510962
Od 2011 roku
17510962

Ewangelizacja celem obchodów Oktawy Epifanii

Św. Wincenty Pallotti uważał, że Oktawa Epifanii jest jedną z najbardziej świetlanych Tajemnic naszej Wiary (OOCC I, s. 247). Był on przekonany, że jej obchody są ponownym odrodzeniem chrześcijan w wierze. Nie zadowalał się zwykłymi obchodami Epifanii, ale zapraszał wszystkich do uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu, podczas którego każda osoba miała mieć swój wkład na miarę możliwości (por. OOCC III, ss. 337-338). Ponadto przynaglał ludzi do propagowania Oktawy, gdzie się tylko da, bez ograniczania się do określonych miejsc. Pisał: I powinniśmy świętować ją nie tylko w kościołach, w których działają Prokury Pobożnego Zjednoczenia, ale, jeśli to tylko możliwe, we wszystkich wspólnotach (OOCC III, s. 339). I tak, jak poganie byli zaproszeni w osobach Mędrców do adorowania Króla Żydów i ofiarowania Mu darów, tak wszyscy powinni się na nowo odrodzić, czyniąc uważnie i stale świętą „odnowę” ducha w poszukiwaniu Jezusa Chrystusa, aby był On poznany, kochany i uwielbiany, i aby cały rodzaj ludzki odwzajemnił Jego nieskończoną Miłość (por. OOCC III, ss. 446-447).

Czytaj więcej...

William Blake, Agonia w Ogrójcu, ok. 1799-1800

Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia „wołaniem wielkim” (por. Hbr 5, 7). Takim „wielkim wołaniem” winno być wołanie Kościoła naszych czasów...,  wołaniem o miłosierdzie na miarę potrzeb i zagrożeń człowieka w świecie współczesnym....Bóg jest wierny sobie samemu, swemu ojcostwu i swojej miłości. I tak jak prorocy, odwołujmy się do tej miłości, która ma cechy macierzyńskie — i na podobieństwo matki idzie za każdym dzieckiem, za każdą zbłąkaną owcą, choćby tych zbłąkań było miliony, choćby nieprawość przeważała w świecie nad uczciwością, choćby ludzkość zasługiwała za swoje grzechy na jakiś współczesny „potop”, tak jak kiedyś zasłużyło nań pokolenie Noego.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)