Licznik odwiedzin

17442336
Od 2011 roku
17442336

 

8. SŁOWO BOŻE – DIALOG

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami

Słuchaj Izraelu! Maryja, Córa Syjonu i Matka Słowa, wypełniła to starotestamentalne zaproszenie w sposób doskonały. Zachowywała, rozważała i wiernie chowała w sercu. To pozwala być bardziej uważnym na Boga i na człowieka.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za wszystkich apostołów i misjonarzy, aby zawsze było głoszone Słowo Boże, sprawowana Eucharystia i aby wszystkim ludziom niesiony był dar Bożej Miłości.

Lectio Divina

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało. A bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie” (J 1,1-4a).

„(…) niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

Ach, mój Jezu, Ty w nieskończonym swym miłosierdziu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Aniołów oraz wszystkich świętych (…) dałeś mi i dajesz odczuć w mym biednym sercu, że zawsze gdy się w Kościele świętym odczytuje Twą Ewangelię albo gdy ktoś pobożnie czyta ją z wiarą prywatnie, to zawsze z coraz to większym bogactwem łaski raczysz odnawiać w nas i odnawiasz wskazówki nauki i nakazy wiodące do życia wiecznego oraz że w duszach naszych chcesz ponawiać i mnożyć przedziwne działania łaski, których obrazem są wszystkie cuda zdziałane przez Ciebie na ziemi” (OOCC X, 258).

Z Zasad Życia

„Św. Wincenty Pallotti poleca nam jako szczególną formę modlitwy wpatrywanie się w życie Jezusa ukazane w Ewangelii. Starajmy się przez wiarę i miłość ukształtować nasze życie na podobieństwo życia Jezusa” (75).

Zadanie

Propozycja wspólnotowa:

Zatroszczmy się o praktykę dzielenia się Słowem Bożym we wspólnocie. Tam, gdzie jest praktykowana niech będzie kontynuowana z większym zaangażowaniem, być może w formie nabożeństwa, celebracji Słowa. Tam, gdzie została porzucona, niech powróci jako stała praktyka. Może ten miesiąc nowennowy będzie dla członkiń wspólnoty okazją do głębszego spotkania ze Słowem i sobą nawzajem. A także okazją, by wspólnie SŁUCHAĆ, co Pan mówi do nas i co mówimy sobie nawzajem.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)