Licznik odwiedzin

17356507
Od 2011 roku
17356507

1. ŚWIAT - SPOTKANIE

PATRONKA MIESIĄCAMaryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami

Serce Maryi. Maryja była uważna na sprawy swojego serca. Niepokalanego Serca. A w nim mieścił i mieści się cały świat. Była uważna i czujna. Uważna tą uważnością, która przygarnia każdego i każdą z nas, przygarnia świat. Może tak rodzi się tajemnica spotkania? Nosić świat w sercu i uważnie żyć w świecie, jednocześnie do niego nie należąc.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za rządzących państwami: niech nasz Bóg i Pan, kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów.

Lectio Divina

„Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

„Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (J 1,10-13).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

„O, mój Jezu, obecny w Sakramencie Ołtarza! Jestem przekonany, że chcesz mi użyczać
i użyczasz mi wszystkich tych łask, względów, darów i zmiłowań, których chciałbyś użyczać wszystkim stworzeniom, jakie były, są, będą i jakie są możliwe, gdybyś pod sakramentalnymi postaciami przebywał we wszystkich matematycznych punktach światów możliwych, tylokrotnie mnożonych na ile aktów miłości Ty zasługujesz” (OOCC X, 228).

Z Zasad Życia

„Chrystus jest centrum naszego życia. To On nadaje całemu naszemu istnieniu sens
i znaczenie” (69).

 

Nasze Bogu poświęcone czyste życie we wspólnocie ma świadczyć o naszej wierze
w nieskończoną miłość Boga. W ten sposób ma być znakiem nadziei na nadejście królestwa Bożego, w którym stosunki międzyludzkie nacechowane będą bezinteresowną miłością
(40).

 

Zadanie:

Propozycja dla całej wspólnoty:

Zaprosić na zwyczajny, codzienny obiad lub kolację sąsiadów, sąsiednią wspólnotę… Spróbujmy – jako wspólnota – SPOTKAĆ się z „innym” ŚWIATEM.

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)