Licznik odwiedzin

17390190
Od 2011 roku
17390190

Logo XXI Kapituły Generalnej nawiązuje do głównego tematu:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

W szkole Maryi Królowej Apostołów:

  • słuchajmy i kontemplujmy Słowo Boże
  • otwórzmy się na nowość Ducha Świętego
  • żyjmy i głośmy z radością

Czytaj więcej...

Boże, Miłości Nieskończona, żyjemy w świecie spragnionym jedności, pokoju i braterstwa. Solidarne ze zranionym stworzeniem, wołamy do Ciebie w imieniu ludzi wszystkich kontynentów.  Ty zawsze wysłuchujesz modlitwy swego ludu i gdy nadeszła pełnia czasu wybrałeś Maryję na Matkę swego Syna.

Ona jest świadkiem ewangelicznego słuchania i ufności. W posłuszeństwie wiary złożyła samą siebie w Twoje ojcowskie dłonie: Niech mi się stanie według Twego słowa. Wiernie podążała za Jezusem i stała się wzorem pielgrzymującego Kościoła: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. Duch Święty poprowadził Ją pod krzyż i do Wieczernika, aby Jej obecność i modlitwa jednoczyła Apostołów we wspólnocie uczniów Chrystusa.

Czytaj więcej...

 

8. SŁOWO BOŻE – DIALOG

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami

Słuchaj Izraelu! Maryja, Córa Syjonu i Matka Słowa, wypełniła to starotestamentalne zaproszenie w sposób doskonały. Zachowywała, rozważała i wiernie chowała w sercu. To pozwala być bardziej uważnym na Boga i na człowieka.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za wszystkich apostołów i misjonarzy, aby zawsze było głoszone Słowo Boże, sprawowana Eucharystia i aby wszystkim ludziom niesiony był dar Bożej Miłości.

Czytaj więcej...

7. ŚWIADECTWO – WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Gwiazdo nowej ewangelizacji, módl się za nami

Mistyka codzienności. Zachwyca, pociąga, uskrzydla. I czemu tak niemożliwa?

Miriam z Nazaretu – kobieta prostej codzienności. Niewiasta obleczona w słońce – Matka brzemienna Słowem. W Niej wszystko stało się możliwe. Niezmiennie wstawia się za światem, chroni swoje dzieci i wzywa do nawrócenia i modlitwy, do zanurzenia się w łasce, bo Ewangelia najpełniej wybrzmiewa przez to, co proste, zwyczajne, powszednie. Ewangelia życia. Niemożliwa?

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się o nowe powołania, aby nie zabrakło tych, którzy naśladując Jezusa, poświęcą się dziełu ewangelizacji.

Czytaj więcej...

 

6. POSŁANNICTWO I MISJA – BRATERSTWO

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Matko dobrej rady, módl się za nami

Zwiastowanie rozpoczyna posłannictwo i misję. Od tej pory Maryja nie należy już do siebie. Wszystko w Niej, od początku pełne łaski, teraz zostaje opanowane przez Boga. Maryja, świadoma daru i tajemnicy, które w sobie nosi, wychodzi ku drugiemu, ku innemu. Zawsze otwarta i gotowa, by się dzielić, by dawać, by współuczestniczyć. Świadomość posłannictwa uzdalnia do misji, a misja rozkwita i owocuje, gdy czerpie soki z korzeni posłannictwa. Tajemnica Maryi to zaproszenie do braterstwa.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za niewierzących, aby napełnieni światłem Ducha Świętego, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Bożej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy wierzą i z radością odnaleźli i wyznali wiarę w jedynego, prawdziwego Boga, Ojca wszystkich ludzi i wkroczyli na drogę zbawienia.

Czytaj więcej...

 

5. WSPÓLNOTA UCZNIÓW JEZUSA – KOMUNIA

 

PATRONKA MIESIĄCA -   Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami

Jedność w różnorodności – natura, dar i zadanie wspólnoty Kościoła. Jak być, żyć razem, wspólnie, jeden z i jeden dla drugiego? Potrzeba Maryjnego zawierzenia i otwartości na to, co nowe, inne, nie znane. Kościół potrzebuje odkrywania jej macierzyńskiego serca, które bije dla jedności.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za papieża i wszystkie stany Kościoła, aby dobry Bóg zachował ich w zdrowiu, bezpieczeństwie i wiernej służbie Ewangelii.

Czytaj więcej...

4. DZIŚ ZGROMADZENIA – ODNOWA

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Stolico mądrości, módl się za nami

Życie to nieustanna zmiana. A jednocześnie trwanie w tym, co było „na początku”. Życie wymaga rozeznawania. Maryja, mądra i uważna, wciąż była czujna na wolę Bożą. Kobieta rozeznania. W Betlejem i Nazarecie, w drodze do Ain-Karim i w drodze z Jerozolimy, na weselu w Kanie i przy Krzyżu śmierci – trwała w „tu i teraz”, szukając woli Tego, który Ją wybrał.      

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za nasze Zgromadzenie, abyśmy przez pełniejszy udział w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła, twórczo rozwijały charyzmat św. Wincentego Pallottiego i były autentycznymi świadkami Boga, Miłości Nieskończonej.

Czytaj więcej...

3. WIECZERNIK – OBECNOŚĆ

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami

Tam, gdzie jest człowiek, tam rodzą się więzi. Tam, gdzie jest Matka, więzi stają się mocne i wierne. Maryja obecna w Wieczerniku Ognistych języków uczy nas, jak być razem, w jedności. Wieczernik Łamanego Chleba uczy nas komunii. Pallotyński Wieczernik to Maryja, Apostołowie oraz Ty, ja i zawsze Ktoś jeszcze…

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się o jedność chrześcijan. Niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest złączą się w prawdziwej wierze i braterskiej miłości w jednym Kościele.

Czytaj więcej...

2. PALLOTYNKA − POWOŁANIE I TOŻSAMOŚĆ

PATRONKA MIESIĄCA -  Maryjo, Matko Pięknej Miłości, módl się za nami

Konsekracja ogarnia całkowicie tożsamość powołanego. Ogarnia, przenika i przekształca. Czasem powoli i długofalowo, a czasem raptownie i szybko. Tak jak Duch, który zstąpił na Maryję. Ona – pierwsza konsekrowana. Niejako w oka mgnieniu zyskała świadomość nowej tożsamości i nowego powołania. Cud łaski i miłosierdzia! Po to, by być z Jezusem, by Go naśladować, kochać i żyć.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za Kościół Święty, aby rozszerzony na cały świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Imienia Pana.

Czytaj więcej...

1. ŚWIAT - SPOTKANIE

PATRONKA MIESIĄCAMaryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami

Serce Maryi. Maryja była uważna na sprawy swojego serca. Niepokalanego Serca. A w nim mieścił i mieści się cały świat. Była uważna i czujna. Uważna tą uważnością, która przygarnia każdego i każdą z nas, przygarnia świat. Może tak rodzi się tajemnica spotkania? Nosić świat w sercu i uważnie żyć w świecie, jednocześnie do niego nie należąc.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za rządzących państwami: niech nasz Bóg i Pan, kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów.

Czytaj więcej...

8. ZACHOWAĆ

«Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Zachować miłość na każdą porę. Tak nakazuje rozsądek. A Gospodarz chwali weselników, że zachowali dobre wino na sam koniec. To niezbyt roztropne. Mądrość miłości pozwala jej trwać, gdy zdaje się, że wszystko się kończy. Cud przemienionej miłości, kosztują Ci, którzy zostają… pomimo albo wbrew okolicznościom, pomimo albo wbrew rozsądkowi, pomimo… wbrew… Ci, którzy zostają ze względu na… miłość, którą otrzymali i którą przechowują. Jak słudzy noszący wodę, wierni świadkowie przemiany.

7. SMAK DARU

„«Zaczerpnijcie teraz i zanieście…”.

„To, co mam; nawet to, czego nie mam. Zawsze komuś jest potrzebne” – pisał ksiądz-poeta.

Cud wesela dokonuje się w ofiarowaniu. Dar otrzymany zaczyna jaśnieć, kiedy jest przekazywany. Dobrą Nowinę o nowym życiu w Chrystusie nie sposób przeżywać samemu. Celebrować przemianę można tylko razem, w relacjach, we wspólnocie. „Zaczerpnąć i zanieść” to być dla drugiego, dzielić się sobą, smakować razem radość nowego wina.

 

6. Brzeg

„I napełnili je aż po brzegi”.

Brzeg, horyzont, granica… Dotąd wszystko znane. Za nimi wszystko inne, obce niewiadome.

A my wciąż jesteśmy w drodze. Odbijamy od brzegu, wyruszamy po horyzont, przekraczamy granice… odkrywamy, poznajemy, rozwijamy się. Dać się wypełnić „aż po brzegi” Jego łaską, jeszcze bardziej pozwala nam się zaangażować w życie. Wypełnieni, nasyceni i nakarmieni obecnością Pana możemy otworzyć się na nieznane, na inne, na to, co przychodzi.

 

5. Woda

„«Napełnijcie stągwie wodą!»”.

Trwać, kiedy wokół ciemność i bezsens. Wierzyć, kiedy niewiara wydaje się bliższym
i pewniejszym oparciem. Szukać sensu na dnie stągwi własnej bezradności. Czy warto?

Tylko wtedy gdy zawierzy się słowu. „Napełnijcie…!”.

Tylko tyle i aż tyle. Codziennie od nowa, wypełniać brak i pustkę. Nosić wodę własnego człowieczeństwa i wlewać ją w stągwie codzienności. I znowu, i znowu… I czekać i wierzyć, że Pan przemieni wodę w to, co będzie Mu potrzebne, by objawiać Miłość.

Wlewać wodę. Napełniać serce. Może tak stajemy się sługami Ewangelii?

 

4. Kamień

„…sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary”.

Kamień jest bezpieczny. Wystarcza sam sobie. Zamknięty, zimny i kamienny.

Serce jest niebezpieczne. Nie wystarcza samo sobie. Otwarte, gorące i pulsujące.

Czy zawsze potrafi kochać?

Oczyścić kamienną stągiew może tylko czułość Boga. A ona przychodzi nieoczekiwanie
i zaskakuje efektem. Kochać to wciąż oddawać i ofiarowywać skamieniałe egoizmem
i lękiem serce i przyjmować nowe, dotknięte czułością „serce z ciała”.

„Bóg jest większy od naszego serca” ‒ pisał apostoł. „Dwie lub trzy miary” to żadna miara dla Jego miłości. Pozwolić się oczyszczać, to uczyć się kochać bez miary.

3. Przyjęcie

„«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»”.

Usłyszeć słowo Pana. Uwierzyć, że wszystko jest możliwe. I wypełnić słowo swoim oddechem, modlitwą, twórczością, życiem…

Przemiana zaczyna się od przyjęcia ‒ swojego braku i brzemiennego mocą słowa Pana.

Wtedy „cokolwiek wam powie” staje się misją życia i zadaniem, które dla Niego chcemy wypełnić.

Dziewięć spojrzeń z Kany

Jan 2, 1-12

1. ZAPROSZENIE

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów”.

Już mija prawie rok od kiedy zachowujemy dystans, ograniczamy spotkania, kontaktujemy się wirtualnie, zaproszenia odkładamy na jakieś „potem”… A wesele naszego życia trwa.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)